ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง