ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง