ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง