ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายท่าวัด - ป่าแพง เชื่อม ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าปอแดง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)