messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box คณะผู้บริหาร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายอำนาจ ชาชุมวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 086-236-1777
นายลำไพ งิ้วพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 094-512-4595
นางทองวัน มุ่งชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 062-109-0499
นายมงคล ดาโอภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 0983207530
นายเสกสรร สุตะโคตร
ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 0937372289
นายสมชาย แสงวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 0810574980
นางสาวปุณรดา มีระหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0856428889
นางแววตา อิทธิกฤษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0955492663
พันจ่าเอก กฤติยา จิตต์ตรง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0625497999
นายสุธีลักษณ์ รสานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายอนุชา ดาบสีพาย
ประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 090-238-0772
นายภูชิต ขนันแข็ง
รองประธานสภาเทศบาล
โทรศัพท์ : 065-450-7599
นายสมาน ดาโอภา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 0855170743
นายชาญชัย ทุมเชียงเข้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 088-645-9017
นายสุรศักดิ์ จันทรังษี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 093-414-3874
นางนภา แสนแพง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 061-060-7983
นางรินดา มีไกรราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์ : 088-313-3295
นายวิเศษ เบ้าหล่อ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 098-682-4142
นายชาญชัย จันทามี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 0654507599
นายลำไพ พังคา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 081-975-3830
นายวันชัย พองดวง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 083-429-1885
นายทานิล ศรีนารัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์ : 086-241-5300
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสกสรร สุตะโคตร
ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
นายสมชาย แสงวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
นางสาวปุณรดา มีระหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองการคลัง
นายสุธีลักษณ์ รสานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
พันจ่าเอก กฤติยา จิตต์ตรง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
account_box สำนักปลัด
นางสาวปุณรดา มีระหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจันทร์เพ็ญ อนันติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 083-3412101
นางสาววัลยา ต้นวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี เวชกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายรัฐพงษ์ ยะไชยศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0862305306
นายพูลทรัพย์ งิ้วพิมพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0802404369
นายสมโภช มีพรหม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ การชาคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะธิดา กิตติภณไพศาล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนัสชนก วงศ์ประชา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศรนรินทร์ วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ภัทร วภักดิ์เพชร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายศุภกิจ การุณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายป้อ พานเชียงสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวีระชาติ บัวพรหม
ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิรินภา แสนมะฮุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญญาภัทร เพชรวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิเศษ ชาชุมวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอุทิตย์ สุรสระ
นักการภารโรง
นายนาบุญ ศรีเพียชัย
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองคลัง
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจารุวรรณ์ รักษาภัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวสุชาดา ดวงจรัส
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางศิริรัญ จิตธรรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางโชติมณฑน์ ริทาสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนุชัย วรรณทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรณี ไขประภาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวชนนพร บุตรโคษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวพิมลพรรณ พวงมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายสุธีลักษณ์ รสานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
นายอดิศร พองผาลา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สิบโท ภูมิพัฒน์ ฤาดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายนฤพนธ์ ไสยสนิท
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
นายกรวิชณ์ ทวยทองสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวัฒนา อินธิเสน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายรณชิต มอมุงคุณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิทักษ์ ประทุมพร
พนักงานผลิตน้ำประปา
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พันจ่าเอก กฤติยา จิตต์ตรง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวปิยะวรรณ์ กำคำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจริยา นามเกตุ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จ่าสิบเอก ชราวุฒิ มั่นที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุดารัตน์ ลับลิพล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวอ้อนรัตดา พรมพินิจ
ผู้ช่วยนักโภชนาการ
นางสาวแอนนา วิพรหมหา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัชฎาพร มูลตองคะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box ตรวจสอบภายใน
นางสาวสุภาพ วงศ์วาสน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 38
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379