messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

cast rss egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายท่าวัด - ป่าแพง เชื่อม ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าปอแดง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายท่าวัด - ป่าแพง เชื่อม ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าปอแดง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อโครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายท่าวัด - ป่าแพง เชื่อม ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าปอแดง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันในเขตพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านกกส้มโฮง ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ชุดสารปนเปื้อนในอาหาร) เพื่อใช้ในโครงการสุขาภิบาลอาหารและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าปอแดง(พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่7 บ้านหนองปลาน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสระ และปั้มน้ำซัมเมอร์สโซล่าเซลล์ระบบประปา หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาน้อย จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9(แยกหอฆ้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา) จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมแผงวงจรหน้าจอและฮาร์ดดิสก์ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บน 2675 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กต 6283 สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กต 6283 สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กต 6283 สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ 001-58-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (น้ำหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายท่าวัด - ป่าแพง เชื่อม ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านดอนยาง หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าปอแดง ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อชุดตรวจปัสสาวะเพื่อวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับชนิดเร็ว OV-Rapid Dingnostic Test (OV-RTD) เพื่อใช้ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลเหล่าปอแดง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3(ทางลงท่าเรือหนองหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ที่ 3 ไปธุดงค์สถาน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาต่างๆ จำนวน 83 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อผ้าใบคลุมเต้นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๔ ผืน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันประจำเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9 ไปโรงสูบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อผ้าใบคลุมเต้นท์ ขนาด ๔ x ๘ เมตร จำนวน ๔ ผืน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียนหมายเลข 81-4801 สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ 03-56-0002 ซึ่งอยู่ในความดูแลและรับผิดชอบของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าวัดใต้ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อเสื้อกีฬา และชุดกีฬา จำนวน ๒ รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเหล่าปอแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ และจัดเตรียมสนามแข่ง พร้อมเก็บทำความสะอาด ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเหล่าปอแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างเหมาการจัดริ้วขบวนพาเหรดในพิธีเปิด - ปิดการแข่งกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเหล่าปอแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเครื่องเสียงพร้อมผู้ดูแล ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเหล่าปอแดงต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารสี ขาวดำ เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ทำรูปเล่มแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) จำนวน 8 ชุด ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รายการแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก สำหรับรถยนต์ กู้ชีพ-กู้ภัย หมายเลขทะเบียน บน ๒๖๗๕ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๓-๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดบรรจุถุง ขนาด ๒๐๐ ซีซี สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในโรงเรียน ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ช่วงปิดเทอม ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
1 - 50 (ทั้งหมด 386 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8
บุคลากรภายใน
1710176400 ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 19
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379