messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box คณะผู้บริหาร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายอำนาจ ชาชุมวงค์
รองนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 086-236-1777
นายลำไพ งิ้วพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 094-512-4595
นางทองวัน มุ่งชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 062-109-0499
นายมงคล ดาโอภา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 0983207530
นายเสกสรร สุตะโคตร
ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 0937372289
นายสมชาย แสงวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 0810574980
นางสาวปุณรดา มีระหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0856428889
นางแววตา อิทธิกฤษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 0955492663
พันจ่าเอก กฤติยา จิตต์ตรง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0625497999
นายสุธีลักษณ์ รสานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 80
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379