messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box กองคลัง
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจารุวรรณ์ รักษาภัย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง
นางสาวสุชาดา ดวงจรัส
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางศิริรัญ จิตธรรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางโชติมณฑน์ ริทาสี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนุชัย วรรณทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอรณี ไขประภาย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวชนนพร บุตรโคษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวพิมลพรรณ พวงมาลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 75
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379