messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายเสกสรร สุตะโคตร
ปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
นายสมชาย แสงวงศ์
รองปลัดเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
นางสาวปุณรดา มีระหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางแววตา อิทธิฤกษ์มงคล
ผู้อำนวยการกองการคลัง
นายสุธีลักษณ์ รสานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
พันจ่าเอก กฤติยา จิตต์ตรง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 125
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379