messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
“ดำเนินงานตามแผนพัฒนา จัดสาธารณูปโภคให้มาตรฐาน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม นำสังคมสู่ความเข้มแข็ง”
พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
1.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 2.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณสุข ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและเกษตรกรรมให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าประสงค์
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง ที่จะดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ ดังนี้ 1. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนาการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร 2. ประชาชนในท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ มีความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ 3. ประชาชนมีความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 4. ชุมชนมีศักยภาพและเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 5. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงาม 6. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาและการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 7. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้รับการพัฒนา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 45
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379