messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

account_box สำนักปลัด
นางสาวปุณรดา มีระหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางจันทร์เพ็ญ อนันติ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 083-3412101
นางสาววัลยา ต้นวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาวดี เวชกูล
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายรัฐพงษ์ ยะไชยศรี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0862305306
นายพูลทรัพย์ งิ้วพิมพา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0802404369
นายสมโภช มีพรหม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาววราภรณ์ การชาคำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะธิดา กิตติภณไพศาล
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวมนัสชนก วงศ์ประชา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศรนรินทร์ วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีปกรณ์ภัทร วภักดิ์เพชร
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายศุภกิจ การุณ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายป้อ พานเชียงสี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวีระชาติ บัวพรหม
ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศิรินภา แสนมะฮุง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญญาภัทร เพชรวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิเศษ ชาชุมวงศ์
พนักงานขับรถยนต์
นายอุทิตย์ สุรสระ
นักการภารโรง
นายนาบุญ ศรีเพียชัย
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 63
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379