messager


เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง call ข้อมูลการติดต่อ account_box ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หารือการขอให้พิจราณาคำสั่งลงโทษวินัยใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 52
หารือหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 57
ข้อหารือการจัดเก็บและยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
หารือการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรก 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 45
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยงานกำกับการประเมินฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 47
ปฏิทินการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานท้องถิ่น 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
การยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพักของสถานศึกษา 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 56
หารือแนวปฏิบัติการมอบหมายนายอำเภอเดชอุดมปฏิบัติการแทยตามมาตรา 71 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศฅ2596 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฉบับที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฉบับที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2596 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 48
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประวชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 48 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649
นายสุทัศน์ โคตรธรรม
นายกเทศมนตรี
ตำบลเหล่าปอแดง
โทรศัพท์ : 096-343-7649

สถิติ sitemap
วันนี้ 17
เดือนนี้1,232
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)37,941
ทั้งหมด 102,379